Zgłoś Twoje dziecko do konkursu "Ruszaj z przedszkolakiem łamigłówek szlakiem"

Komunikaty

TERMINY REKRUTACJI

Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020

do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, klas I publicznych szkół podstawowych, a także klas wyższych, niż klasa I publicznych szkół i oddziałów sportowych, mistrzostwa sportowego i oddziałów dwujęzycznych, prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni
rozpocznie się 12 marca 2019 roku zgodnie z terminami przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego ustalonymi w Zarządzeniu Nr 371/2019/VIII/O Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 29 stycznia 2019 r.

1. Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego
na rok szkolny 2019/2020 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w publicznych szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni.


Lp.
Rodzaj czynności Termin
w postępowaniu
rekrutacyjnym Termin
w postępowaniu
uzupełniającym
1 2 3 4

1

Udostępnienie w systemie rekrutacyjnym oferty przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
(www.gdynia.pl/rekrutacja)

Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc
12 marca 2019 r.
o godz. 12.00
X
X4 czerwca 2019 r.
o godz. 12.00

2

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego
w szkole podstawowej wraz
z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków
lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym


od 12 marca
od godz. 12.00
do 26 marca 2019 r.
do godz. 16.00od 4 czerwca
od godz.12.00
do 10 czerwca 2019 r.
do godz. 16.00

3
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów
zakwalifikowanych i kandydatów
nie zakwalifikowanych


9 kwietnia 2019 r.
o godz. 15.00

14 czerwca 2019 r.
o godz.15.00

4
Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w przedszkolu/szkole, do której kandydat został zakwalifikowany
do 15 kwietnia 2019 r.
do godz. 17.00
do 18 czerwca 2019 r.
do godz. 17.00

5
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

23 kwietnia 2019 r.
o godz. 15.00
21 czerwca 2019 r.
o godz.15.00

6Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc
X
30 sierpnia 2019 r.
o godz.15.00


2. Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019-2020 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni a także liczba punktów możliwa do uzyskania za poszczególne kryteria:


1) dziecko zamieszkujące w obwodzie szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi, do której o przyjęcie ubiega się - 55 pkt. - kryterium dotyczy tylko oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej;
2) dziecko obojga rodziców (opiekunów prawnych) pracujących bądź studiujących w trybie stacjonarnym lub uczących się w systemie dziennym - 20 pkt.;
3) dziecko, którego rodzeństwo będzie rozpoczynało lub kontynuowało edukację w przedszkolu/oddziale przedszkolnym pierwszego wyboru, do którego o przyjęcie ubiega się w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja – 10 pkt.;
4) dziecko, które ze względu na organizację pracy zawodowej lub nauki rodziców (opiekunów prawnych) będzie korzystało z oferty programowej wychowania przedszkolnego powyżej 5 godzin dziennie - 8 pkt.; - kryterium dotyczy tylko przedszkoli;
5) dziecko, którego przynajmniej jeden rodzic (opiekun prawny) rozlicza podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym na terenie Miasta Gdynia – 5 pkt.;
6) przedszkole/oddział przedszkolny, do którego o przyjęcie ubiega się dziecko jest najbliżej położonym przedszkolem/oddziałem przedszkolnym od jego miejsca zamieszkania lub najbliżej położonym od miejsca pracy/nauki jednego z rodziców (opiekunów prawnych) - 2 pkt..


3. Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia spełniania kryteriów są:

1) oświadczenie o zamieszkaniu dziecka w obwodzie szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi, do której o przyjęcie dziecko ubiega się;
2) oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) o zatrudnieniu lub o prowadzeniu działalności gospodarczej z uwzględnieniem nr NIP i REGON bądź o odbywaniu stacjonarnych studiów lub pobieraniu nauki w systemie dziennym;
3) oświadczenie o zgłoszeniu do przedszkola/oddziału przedszkolnego pierwszego wyboru co najmniej dwojga dzieci lub oświadczenie o kontynuowaniu edukacji w kolejnym roku szkolnym przez rodzeństwo zgłoszonego dziecka w przedszkolu/oddziale przedszkolnym pierwszego wyboru, do którego o przyjęcie dziecko ubiega się;
4) oświadczenie o deklarowanej liczbie godzin korzystania z opieki przedszkolnej;
5) oświadczenie o rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym na terenie Miasta Gdynia;
6) oświadczenie, że przedszkole/oddział przedszkolny, do którego o przyjęcie ubiega się dziecko jest przedszkolem/oddziałem przedszkolnym położonym najbliżej od jego miejsca zamieszkania lub położonym najbliżej od miejsca pracy/nauki jednego z rodziców (opiekunów prawnych).Komunikat 2019-01-31, 09:44 | autor: Małgorzata Wasińczuk
Przedszkolowo.pl logo