KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA

KONCEPACJA PRACY PRZEDSZKOLA

Jako zadanie wiodące, obok innych istotnych zadań dla placówki przyjęto wprowadzenie do systemu wychowawczo-dydaktycznego promocji otwartości przedszkola.

CELE I ZADANIA:

1. Wprowadzenie dzieci w świat wartości uniwersalnych gwarantujących umiejętność rozróżniania dobra od zła.

2. Kształtowanie odporności emocjonalnej koniecznej do radzenia sobie
w trudnych sytuacjach oraz łagodnego znoszenia stresów i porażek.

3. Rozwijanie umiejętności społecznych koniecznych do prawidłowego funkcjonowania w grupie rówieśniczej i w kontaktach z dorosłymi.

4. Zapewnienie wychowankom bezpieczeństwa oraz optymalnych warunków dla ich prawidłowego rozwoju do ich potrzeb i możliwości przedszkola.

5. Organizowanie procesu kształcenia zapewniającego wszechstronny
i harmonijny rozwój każdego wychowanka w tym przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności
i samodzielności.

6. Tworzenie warunków do rozwoju aktywności dzieci wobec siebie, innych ludzi i otaczającego ich świata, na różnych płaszczyznach jego działalności.

7. Wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka, współdziałanie z rodzicami
w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych.

8. Zapewnienie odpowiedniej bazy i wyposażenia przedszkola gwarantującego właściwą realizację zadań placówki.

Realizując powyższe cele i zadania będziemy w pracy przedszkola kierować się następującymi zasadami:

1. Dbać o dobrą opinię przedszkola.
2. Ściśle współpracować z lokalnymi placówkami oświatowymi, organizacjami
i instytucjami.
3. Promować wychowanie przez uczestnictwo w kulturze - poprzez edukację teatralną, medialną, udział w konkursach twórczości dziecięcej.
4. Ściśle współpracować z rodzicami jako współpartnerami w procesie edukacji i wychowania dzieci.

Priorytetem naszej działalności jest bezpieczeństwo, akceptacja
i poszanowanie praw naszych wychowanków. Pragniemy doskonalić jakość pracy naszego przedszkola poprzez rozpoznawanie potrzeb środowiska oraz poszukiwanie nowatorskich metod pracy z dziećmi.

Rada Pedagogiczna
Przedszkola Nr 4 w Gdyni.
Przedszkolowo.pl logo