KLAUZULA INFORMACYJNA - REKRUTACJA

KLAUZULA INFORMACYJNA

Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - (Dz. U .UE. L 2016.119.1) oraz przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.z 2019, poz. 1781), wobec uzyskania od Pani/Pana danych osobowych, informujemy:
1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych dziecka jest Przedszkole Nr 4 w Gdyni, adres do korespondencji: Gdynia, ul. Tatrzańska 18, 81-313
e-mail przedszkole@p4.edu.gdynia.pl
2.Inspektorem ochrony danych jest Aleksandra Nodzyńska, e-mail: iod.edu@gdynia.pl
3.Celem przetwarzania jest rekrutacja dzieci do szkoły/przedszkola. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c; art. 9 ust. 2 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) oraz art. 149 i nast. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.
4.Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe dziecka przetwarzane będą przez upoważnionych pracowników administratora, Organ prowadzący oraz podmioty, którym należy udostępnić dane w celu wykonania obowiązku prawnego.
5.ADO nie przewiduje przekazania uzyskanych danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
6.ADO nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania
w oparciu o otrzymane dane osobowe.
7.Czas przetwarzania danych osobowych: nie dłużej niż do końca okresu, w którym dziecko uczęszcza do szkoły/przedszkola lub na zajęcia w publicznej placówce oświatowo-wychowawczej.
8.Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane, przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora placówki została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.
9.Posiada Pani/Pan prawo:
dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
prawo ich sprostowania,
prawo do ograniczenia ich przetwarzania.
10.ADO informuje, iż ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych: Urząd Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2.
Przedszkolowo.pl logo