KLAUZULA INFORMACYJNA

Klauzula informacyjna Przedszkola nr 4
Podstawa prawna:
1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UE L 119 z 4 maja 2016 r.).
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.);
3. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U . z 2019 r. poz.1481 z późn. zm.)
4. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej z późniejszymi zmianami ( Dz.U. z 2018 r. poz.1900).
5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2017 r. poz. 1591)
Informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka jest Przedszkole nr 4 w Gdyni ,ul. Tatrzańska 18, 81-313
2. Inspektor Inspektorem ochrony danych osobowych jest pani Luiza Bukowska, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: edu.iod@gdynia.pl korespondencyjnie na adres Urząd Miasta Gdyni. Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
3. Celem zbierania danych jest wypełnianie statutowych zadań Przedszkola w zakresie opieki, wychowania i kształcenia Pani/Pana dziecka. art.6 ust.1 lit.C).
4. Dane udostępnione przez Panią/Pana będą przekazywane:
5. podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu w procesie rekrutacji do przedszkola i kontynuacji edukacji przedszkolnej oraz udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej wychowankom przedszkola,
6. podmiotom udostępniającym nam programy umożliwiające naliczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu,
7. szkołom podstawowym w celach informacyjnych dotyczących realizacji obowiązku przedszkolnego,
8. Systemowi Informacji Oświatowej w celach statystycznych.
9. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
10. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
11. Administrator danych nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych .
12. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów dla jakich zostały zebrane, w tym przez okres przewidziany w przepisach dotyczących przechowywania i archiwizacji dokumentów.
13. Na mocy przysługujących Pani/Panu uprawnień może Pani/Pan złożyć do Dyrektora jako Administratora Danych Osobowych wniosek o:
14. sprostowanie/poprawienie danych osobowych własnych lub dziecka,
15. usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie lub umieszczonych na naszej stronie internetowej,
16. ograniczenie przetwarzania danych osobowych,
17. dostęp do danych (o informację o przetwarzanych danych oraz kopię danych).
18. Informujemy o przysługującym Pani/Panu prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych Pani/Pana lub danych Pani/Pana dziecka. W przypadku sprzeciwu nie będziemy mogli przetwarzać Pani/Pana danych osobowych lub danych osobowych Pani/Pana dziecka, chyba, że wykażemy, iż istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy do
przetwarzania danych, a zwłaszcza dla wypełniania statutowych zobowiązań Przedszkola wobec Pani/Pana dziecka.
19. Dane osobowe Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka będą przetwarzane w formie papierowej i elektronicznej.
20. Jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych lub danych osobowych Pani/Pana dziecka narusza przepisy prawa, ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 00-193 Warszawa ul. Stawki 2.
Dane kontaktowe Przedszkola
Przedszkole nr 4, Gdynia ul. Tatrzańska 18, 81-313
Administrator Ochrony Danych w Przedszkolu: Małgorzata Wasińczuk
Przedszkolowo.pl logo